kelių eismo taisyklės (KET), nuobaudos už KET pažeidimus, saugaus eismo įstatymas (SEAKĮ), virtualus alkotesteris, ...

SEAKĮ / 10 str. Eismo saugumo užtikrinimas

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

1. Užtikrindama eismo saugumą, Susisiekimo ministerija arba jos įgaliotos institucijos:
   1) tvirtina techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų trūkumų sąrašą ir jų klasifikaciją, tvirtina motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo reikalavimus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, nustatančius kelių projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, remonto, priežiūros reikalavimus ir tvarką, taip pat dokumentus, nustatančius eismo organizavimo, juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo, kelių saugumo audito atlikimo, poveikio kelių saugumui vertinimo, kelių saugumo auditorių mokymo, egzaminavimo reikalavimus ir tvarką, pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką;
   2) suderinusi su Vidaus reikalų ministerija, nustato tvarką ir atvejus, kada taisomuose kelių (gatvių) ruožuose keliuose dirbantys asmenys gali reguliuoti eismą;
   3) nustato keleivių vežimo reguliariais reisais nustatytais maršrutais leidimo išdavimo tvarką;
   4) nustato privalomosios techninės apžiūros atlikimo ir privalomosios techninės apžiūros, atliktos kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje, pripažinimo tvarką, techninės ekspertizės atlikimo tvarką;
   5) nustato reikalavimus įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, taip pat įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę;
   6) suteikia įmonių, atliekančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, taip pat įmonių, atliekančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę, darbuotojams teisę atlikti privalomąją techninę apžiūrą, motorinių transporto priemonių ir priekabų technines ekspertizes, šią teisę sustabdo, atnaujina, panaikina;
   7) suteikia teisės aktų reikalavimus atitinkančioms įmonėms teisę atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, taip pat motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę ir šią teisę sustabdo, atnaujina, panaikina;
   8) organizuoja eismo dalyvių švietimą eismo saugumo srityje;
   9) nustato vairuotojų mokymo tvarką;
   10) nustato papildomo vairuotojų mokymo tvarką;
   11) suderinusi su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nustato C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarką;
   12) nustato motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, papildomo vairuotojų mokymo tvarką;
   13) nustato šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, mokymo tvarką;
   14) nustato reikalavimus vairavimo instruktoriams ir vairavimo mokykloms bei teritorijoms, kuriose bus atliekamas vairuotojų mokymas, taip pat reikalavimus šių mokyklų darbuotojams, susijusiems su vairuotojų mokymu (už vairuotojų mokymą atsakingiems asmenims, vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams);
   15) [Neteko galios nuo 2018-05-20]
   16) tvirtina motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijas ir klases pagal konstrukciją, suteikia šalies transporto priemonių gamintojams pasaulinį transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodą (WMI) ir pasaulinį transporto priemonių sudedamųjų dalių gamintojo identifikavimo kodą (WPMI);
   17) suderinusi su Vidaus reikalų ministerija, nustato motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme tvarką ir šio draudimo panaikinimo tvarką;
   18) nustato motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimus ir atlikimo tvarką;
   19) nustato transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarką;
   20) suteikia asmenims teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi ir nustato šios teisės suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarką;
   21) suteikia įstaigoms ar įmonėms teisę vykdyti vairuotojų mokymą ir (ar) papildomą vairuotojų mokymą ir nustato šios teisės suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarką;
   22) atlieka vairuotojų mokymo, papildomo vairuotojų mokymo priežiūrą;
   23) prižiūri, kaip laikomasi privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos;
   24) nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų ir gali kelti arba kelia grėsmę eismo saugumui, gali daryti arba daro kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarką, tvirtina motorinių transporto priemonių ir jų priekabų trūkumų, kuriuos nustačius panaikinamas grėsmę eismo saugumui galinčių kelti arba keliančių ar kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai galinčių daryti arba darančių motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas, sąrašą;
   25) nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurių privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, nuvykimo į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę privalomosios techninės apžiūros atlikti teisės suteikimo tvarką;
   26) tvirtina Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės nuostatus;
   27) atlieka transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kontrolę;
   28) [Netenka galios nuo 2024-05-01] tvirtina reikalavimus transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekantiems asmenims ir nustato transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo tvarką;
   29) [Neteko galios nuo 2020-09-01]
   30) nustato techninės apžiūros kontrolierių kvalifikacinio ir žinių patikrinimo egzaminų tvarką;
   31) nustato įrangos ir prietaisų, kurių reikia privalomajai techninei apžiūrai atlikti, sąrašą ir reikalavimus;
   32) nustato reikalavimus, taikomus motorinių transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, netiesioginio matymo įrangai ir eismo saugumą užtikrinančioms priemonėms, nurodytoms šio įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 4 punkte;
   33) gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu.

1(1). [Nuo 2024-05-01] Užtikrindamos eismo saugumą ir siekdamos mažinti kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, Susisiekimo ministerija kartu su Aplinkos ministerija nustato transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugų teikimo tvarką ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

2. Užtikrindama eismo saugumą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar jos įgaliotos institucijos nustato asmenis, turinčius teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarką.

3. Užtikrindama eismo saugumą, Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliotos institucijos:
   1) nustato vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimus ir tvarką;
   2) nustato eismo dalyvių mokymo teikti pirmąją pagalbą tvarką;
   3) nustato sveikatos sutrikimus, dėl kurių ribojama teisė arba draudžiama vairuoti tam tikros kategorijos motorines transporto priemones;
   4) [Nuo 2024-07-01] nustato vairavimo esant neblaiviam prevencijos programą;
   5) gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu.

4. Užtikrindama eismo saugumą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ar jos įgaliotos institucijos:
   1) organizuoja ir koordinuoja privalomąjį eismo saugumo pagrindų mokymą ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaigose;
   2) organizuoja mokinių (vaikų) mokymą, per kurį įgyjama saugaus važiavimo dviračiais, motoriniais dviračiais ir elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis žinių ir įgūdžių;
   3) gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu.

5.
     [Iki 2024-07-01] Užtikrindama eismo saugumą, Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliotos institucijos:
   1) suderinusi su Susisiekimo ministerija, nustato motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygas ir tvarką;
   2) kaupia duomenis apie išduotus motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimus;
   3) nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo ir apskaitos tvarką;
   4) organizuoja motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimą ir apskaitą;
   5) suderinusi su Susisiekimo ministerija, nustato motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo išdavimo, teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarką;
   6) nustato laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarką;
   7) suderinusi su Susisiekimo ministerija, nustato specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomo mokymo tvarką;
   8) nustato vairuotojo kvalifikacijos kortelių išdavimo tvarką;
   9) nustato leidimų naudoti kelių transporto priemones su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina, išdavimo sąlygas ir tvarką;
   10) gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu.
     [Nuo 2024-07-01] Užtikrindama eismo saugumą, Vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliotos institucijos:
   1) suderinusi su Susisiekimo ministerija, nustato motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygas ir tvarką;
   2) nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo ir apskaitos tvarką;
   3) suderinusi su Susisiekimo ministerija, nustato motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo išdavimo, teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarką;
   4) nustato laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, savivaldžių automobilių bandymams ženklinti, išdavimo ir naudojimo tvarką;
   5) suderinusi su Susisiekimo ministerija, nustato specialiųjų transporto priemonių vairuotojų papildomo mokymo tvarką;
   6) nustato vairuotojų kvalifikacijos kortelių išdavimo tvarką;
   7) nustato leidimų naudoti kelių transporto priemones su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina, išdavimo sąlygas ir tvarką;
   8) gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu.

6. Užtikrindama eismo saugumą, Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliotos institucijos:
   1) nustato ir tvirtina traktorių ir savaeigių mašinų kategorijas ir mažiausią jų vairuotojų amžių;
   2) nustato ir tvirtina traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų atitikties įvertinimo tvarką;
   3) nustato ir tvirtina traktorių ir savaeigių mašinų techninės apžiūros tvarką ir techninius reikalavimus traktoriams ir savaeigėms mašinoms ir jų priekaboms;
   4) nustato ir tvirtina traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo tvarką (kai mokymai susiję su formaliuoju profesiniu mokymu ar neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, ši tvarka turi būti suderinta su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija);
   5) nustato ir tvirtina dokumento, patvirtinančio teisę vairuoti traktorius ir (ar) savaeiges mašinas, formą, išdavimo tvarką;
   6) suderinusi su Susisiekimo ministerija, tvirtina traktorių ir savaeigių mašinų maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis, ašių apkrovas ir bendrąją masę;
   7) gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu.

6(1). Užtikrindama eismo saugumą, Krašto apsaugos ministerija ar jos įgaliotos institucijos:
   1) nustato taktinių ir logistinių transporto priemonių ir jų priekabų, kuriose integruotos ginklų ir valdymo sistemos, sąrašą;
   2) nustato taktinių ir logistinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios yra priskirtinos traktorių, savaeigių mašinų ar jų priekabų kategorijoms, techninės apžiūros tvarką ir techninius reikalavimus;
   3) nustato karinei įrangai priskiriamų taktinių ir logistinių transporto priemonių ar jų junginių su priekabomis vairuotojų rengimo, teisės vairuoti šias transporto priemones suteikimo ir panaikinimo tvarką ir asmenis, suteikiančius šią teisę ar ją panaikinančius;
   4) kariams suteikia teisę atlikti karinei įrangai priskiriamų taktinių ir logistinių transporto priemonių ar jų junginių su priekabomis vairuotojų mokytojo ir (arba) vairavimo instruktoriaus funkcijas, nustato šios teisės suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarką, taip pat nustato reikalavimus kariams, atliekantiems karinei įrangai priskiriamų taktinių ir logistinių transporto priemonių ar jų junginių su priekabomis vairuotojų mokytojo ir (arba) vairavimo instruktoriaus funkcijas;
   5) nustato ir tvirtina dokumento, patvirtinančio teisę vairuoti karinei įrangai priskiriamas taktines ir logistines transporto priemones ar jų junginius su priekabomis, formą ir išdavimo tvarką.

7. [Neteko galios nuo 2010-07-01]

8. Užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius:
   1) vadovaudamasis nacionalinėse plėtros programose suplanuotomis valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo priemonėmis, tvirtina savivaldybės eismo saugumo užtikrinimo priemones ir projektus;
   2) iš savivaldybės administravimo subjektų ir valstybinio administravimo subjektų savivaldybėje, nevyriausybinių organizacijų atstovų sudaro savivaldybės eismo saugumo komisiją, tvirtina jos nuostatus. Savivaldybės pagrįstu prašymu valstybinio administravimo subjektai turi deleguoti atstovus į savivaldybės saugaus eismo komisiją;
   3) sprendžia eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose;
   4) organizuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, transporto infrastruktūros objektų projektavimą, statybą, gatvių tiesimą, taisymą ir rekonstravimą, kelių saugumo audito, juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo atlikimą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse, medicinos pagalbos teikimą eismo įvykiuose nukentėjusiems asmenims, gali organizuoti savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių poveikio kelių saugumui vertinimą, reguliarų kelio saugumo patikrinimą, kelių darbo vietų aptvėrimo saugumo patikrinimą ir viso kelių tinklo saugumo vertinimą;
   5) įgyvendina švietėjišką mokomąją veiklą eismo saugumo srityje;
   6) atlieka kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu savivaldybės teritorijoje.

9. Eismo priežiūrą vykdo specializuoti policijos padaliniai ir įgalioti policijos pareigūnai. Užtikrindama eismo saugumą, policija:
   1) prižiūri, kaip eismo dalyviai laikosi šio įstatymo nuostatų ir kituose teisės aktuose nustatytos eismo tvarkos;
   2) reguliuoja eismą;
   3) tiria KET pažeidimus, atlieka ikiteisminį tyrimą eismo įvykių bylose, įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima nutarimus šiose bylose, taiko kitas įstatymų numatytas priemones;
   4) kontroliuoja, ar neviršyti leistini transporto priemonių masė ir matmenys;
   5) kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas dėl eismo saugumo užtikrinimo;
   6) kontroliuoja transporto priemonių techninę būklę, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimą keliuose, atlieka M2, M3, N2, N3, O3, O4 klasių transporto priemonių ir T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b, T5 kategorijų ratinių traktorių, kurie dažniausiai naudojami viešuosiuose keliuose vežimams už atlygį ir kurių didžiausiasis projektinis greitis yra didesnis kaip 40 km/h, pradinius techninius patikrinimus kelyje;
   7) [Netenka galios nuo 2024-07-01] kaupia ir analizuoja duomenis apie KET pažeidimus ir eismo įvykius;
   8) teikia eismo įvykio metu nukentėjusiems asmenims pirmąją pagalbą tuo atveju, kai šalia nėra kvalifikuoto medicinos darbuotojo;
   9) imasi priemonių, būtinų saugiam eismui eismo įvykio vietoje užtikrinti ir dėl eismo įvykio paliktam be priežiūros turtui apsaugoti;
   10) eskortuoja ir lydi specialiosiomis transporto priemonėmis oficialias delegacijas ir saugomus asmenis, lydi specialiosiomis transporto priemonėmis didžiagabarites transporto priemones, kai jos gali kelti grėsmę eismo saugumui, ir transporto priemones, kuriomis vežami keleiviai, masinių ir kitokių renginių dalyviai;
   11) kontroliuoja, ar N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonėse krovinys išdėstytas ir (ar) pritvirtintas pagal reikalavimus;
   12) gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu.

9(1). Užtikrindama eismo saugumą, Karo policija:
   1) reguliuoja eismą, užtikrindama karinio transporto judėjimą;
   2) įstatymų nustatytais atvejais tiria KET pažeidimus, atlieka ikiteisminį tyrimą eismo įvykių bylose, įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima nutarimus šiose bylose, taiko kitas įstatymų numatytas priemones;
   3) lydi specialiosiomis transporto priemonėmis karines transporto priemones, taip pat oficialias delegacijas ir (ar) Lietuvos Respublikos oficialius svečius, kurie atvyksta krašto apsaugos ministro ar Lietuvos kariuomenės vado oficialiu kvietimu.

10. Užtikrindama eismo saugumą, Lietuvos transporto saugos administracija:
   1) nustato N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimus, krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo trūkumų sąrašą ir jų klasifikaciją;
   2) organizuoja ir atlieka M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonių pradinius techninius patikrinimus kelyje, kontroliuoja, ar N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonėse krovinys išdėstytas ir (ar) pritvirtintas pagal reikalavimus;
   3) turi teisę sustabdyti M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemones, nurodyti jų vairuotojams važiuoti paskui specialiąją transporto priemonę iki patikrinimo ar stovėjimo vietos techniniam patikrinimui atlikti;
   4) suteikia arba panaikina įgaliojimą atlikti Lietuvoje registruotų transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje subjektams, kuriuos atlikti privalomąją techninę apžiūrą įgaliojo valstybė, kurioje jie yra;
   5) turi teisę stabdyti M1 ir N1 klasių transporto priemones ir tikrinti jų į aplinką išmetamų teršalų atitiktį techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams.

11. Užtikrindama eismo saugumą, akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija:
   1) vykdo automobilių srautų valdymą ir koordinuoja eismo tvarką valstybinės reikšmės keliuose;
   2) planuoja, organizuoja ir koordinuoja intelektinių transporto sistemų (eismo valdymo, eismo kontrolės, eismo stebėjimo ir eismo apskaitos, kelių oro sąlygų, viešojo transporto kelionių planavimo) diegimą, naudojimą ir plėtrą;
   3) [Neteko galios nuo 2023-01-02]
   4) per visuomenės informavimo priemones informuoja visuomenę apie eismo sąlygas valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose;
   5) organizuoja kelių saugumo audito, poveikio kelių saugumui vertinimo atlikimą, juodųjų dėmių šalinimą valstybinės reikšmės keliuose;
   6) įgyvendina Valstybinėje eismo saugumo programoje nustatytas priemones;
   7) atlieka kitas įstatymuose nustatytas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu valstybinės reikšmės keliuose.

12. Užtikrindama eismo saugumą, viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra:
   1) atlieka eismo saugumo rodiklių stebėseną ir analizę;
   2) atlieka eismo įvykių tyrimus kelių infrastruktūros saugumo požiūriu;
   3) tvarko eismo įvykių duomenis, atlieka jų stebėseną ir statistinę analizę;
   4) teikia su eismo saugumu susijusią informaciją Lietuvos Respublikos ir tarptautinėms institucijoms, įstaigoms, valstybės įmonėms, bendrovėms ir kitoms organizacijoms, susijusioms su eismo saugumo sritimi;
   5) teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl Valstybinės eismo saugumo programos rengimo;
   6) tvirtina valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo, reguliarių kelio saugumo patikrinimų, kelių darbo vietų aptvėrimo saugumo patikrinimų, viso kelių tinklo saugumo vertinimo procedūras, kelių infrastruktūros saugumo valdymo gaires;
   7) atlieka valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimą, kuriuo remdamasi pateikia išvadą, taip pat atlieka reguliarius kelio saugumo patikrinimus, kelių darbo vietų aptvėrimo saugumo patikrinimus, viso kelių tinklo saugumo vertinimą, kuriuo remdamasi rengia, reguliariai atnaujina ir, suderinusi su Susisiekimo ministerija, tvirtina prioritetinių veiksmų planą;
   8) nustato juodąsias dėmes valstybinės reikšmės keliuose ir atlieka jų tyrimą;
   9) egzaminuoja kelių saugumo auditorius, išduoda kelių saugumo auditoriaus pažymėjimus, sustabdo kelių saugumo auditoriaus pažymėjimų galiojimą, panaikina kelių saugumo auditoriaus pažymėjimų galiojimo sustabdymą, panaikina kelių saugumo auditoriaus pažymėjimų galiojimą ir atlieka kelių saugumo auditorių veiklos priežiūrą;
   10) teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo, kelių saugumo audito atlikimo, kelių saugumo auditorių mokymo, egzaminavimo, kelių saugumo auditorių pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo, poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos;
   11) atlieka kelių saugumo auditorių kompetencijos įgijimo ir kompetencijos tobulinimo kursų organizavimo ir dėstymo priežiūrą;
   12) atlieka kitas šiame įstatyme nustatytas funkcijas.

12(1). Užtikrindama eismo saugumą ir siekdama mažinti kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucija turi teisę stabdyti M1, M2, M3, N1, N2, N3 klasių transporto priemones ir tikrinti jų į aplinką išmetamų teršalų atitiktį techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams.

13. [Nuo 2024-07-01] Užtikrindama eismo saugumą, akcinė bendrovė „Regitra“:
   1) atlieka motorinių transporto priemonių ir (ar) jų priekabų savininkų apskaitą (priima ir tvarko nuosavybės teisės į motorines transporto priemones ir (ar) jų priekabas įgijimo arba perleidimo deklaravimo dokumentus, tvarko Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinę sistemą);
   2) atlieka motorinių transporto priemonių ir (ar) jų priekabų registraciją (išduoda dokumentus, liudijančius transporto priemonės ir (ar) priekabos įregistravimą, ir valstybinio registracijos numerio ženklus, sustabdo ar panaikina motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos leidimą dalyvauti viešajame eisme, tvarko Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą);
   3) atlieka motorinių transporto priemonių vairuotojų registraciją (vykdo vairavimo egzaminavimą ir išduoda bei keičia motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimus, grąžina teisę vairuoti motorines transporto priemones, tvarko Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrą);
   4) išduoda ir traukia į apskaitą vairuotojų kvalifikacijos korteles;
   5) išduoda ir traukia į apskaitą laikinuosius valstybinio numerio ženklus, skirtus motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, savivaldžių automobilių bandymams ir dalyvavimui viešajame eisme ženklinti.

14. Tikrinantys pareigūnai, atlikdami savo funkcijas, neturi kelti grėsmės eismo saugumui.